2
Delaney & Bonnie with Jimmy Hendrix / ?
Delaney & Bonnie with Jimmy Hendrix
(L to R)Bobby Keys, Bonnie, Delaney, Jimmy Hendrix & Carl Radle

Delaney & Bonnie with Jimmy Hendrix / ?